Smile

Shun Kazami

English voice actor: Ticoon Kim
Bakugan(s): Hydorous