Character Shrines

Nag...Nag....Nag.... I'll get to it.